materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „while“

Naredba ciklusa -WHILE

Da bi se koristila naredba for neophodno je znati tačan broj ponavljanja pre početka izvršavanja petlje. Pored toga, za vreme izvršavanja petlje nije moguće menjati početnu i krajnju vrednost brojačke promenljive. Međutim, veoma često je slučaj da određeni deo programa želimo ponavljati sve dok je neki  uslov ispunjen. Na taj način iteracije se mogu ponavljati manji ili veći broj puta u zavisnosti od rezultata izvršavanja naredbi unutar petlje.

Jedna od naredbi koja omogućava realizaciju ovakvih ciklusa je naredba while.

Osnovna karakteristika while petlje je da je to petlja sa preduslovom, što znači da se ispunjenost uslova proverava pre izvršavanja svake iteracije. Posledica toga je da je moguće da se naredbe unutar petlje ne izvrše ni jednom, ukoliko uslov u startu nije zadovoljen.

While petlja mora biti tako napisana da garantuje da će u konačnom broju iteracija navedeni logički izraz postati netačan (false). Na taj način obezbeđuje se mehanizam izlaska iz petlje nakon konačnog broja iteracija.

Ukoliko logički izraz nikada ne bi dobio vrednost false došlo bi do beskonačnog broja ponavljanja (tzv. mrtva ili beskonačna petlja), odnosno do blokade izvršenja ostatka programa.

Lekciju preuzmite ovde:
PDF – Naredbe-ciklusa-WHILE 

PPTNaredbe-ciklusa-WHILE

Oblak oznaka