materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „kod“

Komponente izbora

Aplikacije često nude korisniku neki izbor u zavisnosti od njegovih želja i potreba. Ovu mogućnost izbora možemo realizovati pomoću komponenti izbora. Komponente izbora omogućavaju:

  • izbor jedne od više ponuđenih mogućnosti (RadioGroup, RadioButton);
  •  izbor nijedne, jedne ili više između ponuđenih mogućnosti (CheckBox).

Pored ovih komponenti, korisnik može imati mogućnost da izabere jednu od određenog broja stavki koje se nalaze na spisku (listi). Ovakav izbor nam obezbeđuju komponente ListBox i ComboBox (vizuelno se razlikuju ali su mogućnosti slične). Više o ovim komponentama kao i nekoliko zadataka pogledajte u lekciji.

Lekciju preuzmite ovde: Komponente-izbora

Kodiranje i značaj računara -lekcije I razed (25.9. i 28.9.)

Tokom ove nedelje radimo još dve lekcije. Nakon toga sledi TEST.

Informacije koje računar pamti i obrađuje (podaci i instrukcije) su interno u binarnom obliku tj. u obliku nizova nula i jedinica. Tako je najmanja jedinica informacije u računaru jedna nula ili jedna jedinica i naziva se bit. Fizički, bit se u računaru realizuje preko dva različita električna stanja pomoću
odgovarajućih hardverskih elemenata (diode, tranzistori, magnetska jezgra). Kažemo da su informacije u računaru binarno kodirane. (više…)

Oblak oznaka