materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „cilkusi“

Naredbe ciklusa

U većini programa se javljaju situacije kada je potrebno neku naredbu (ili grupu naredbi) izvršiti više puta. Ukoliko je naredbu potrebno izvršiti konačan i mali broj puta, problem je moguće razrešiti i korišćenjem  linijskih struktura -naredba bi se jednostavno ponovila određeni broj puta uzastopno. Međutim, može se desiti da je naredbu potrebno ponoviti veliki broj puta, a veoma često je taj broj promenljiv u zavisnosti od izvršenja ostatka programa. U takvim slučajevima nije moguće iskoristiti linijsku strukturu, već  je neophodno uvesti takozvane ciklične strukture. Ciklične strukure omogućavaju izvršavanje jedne ili više  naredbi određeni broj puta, pri čemu broj ponavljanja može biti definisan prirodnim brojem ili uslovom koji  određuje kada se ponavljanje prekida.

Napomenimo i to da se ciklične strukture vrlo često nazivaju i ciklusima ili petljama.

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Object Pascalu  (koji koristimu u Lazarus okruženju) postoje tri naredbe ciklusa:

FOR – bezuslovna naredba ciklusa,

WHILE– naredba sa preduslovom i

REPEAT – naredba sa postuslovom.

Prvu lekciju naredbi cilkusa preuzmite ovde:  Naredbe ciklusa FOR

Oblak oznaka