materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „baza podataka“

IV_L3 Relacione baze podataka

Relacione baze podataka predstavljaju skup tabela međusobno povezanih određenim relacijama.

Relacioni model ima snažnu teorijsku osnovu, koja se zasniva na matematičkoj teoriji relacija i na logici prvog reda. Za korisnika ima vrlo prihvatljivu reprezentaciju u vidu dvodimenzionalne tabele.

U fazi projektovanja baze podataka, za konkretan problem, treba najpre prepoznati objekte realnog sveta (entiteti) za koje treba čuvati podatke i prepoznati njihove atribute. Svaki takav objekat predstavlja se relacijom u relacionom modelu.

Atributi su zajedničke osobine koje poseduju svi entiteti jednog skupa entiteta. Iz skupa atributa entiteta za potrebe konkretnog informacionog sistema bira se samo određeni podskup.

Lekciju preuzmite ovde:

PPT – IV_L3 Relacione-baze-podataka

PDF – IV_L3 Relacione-baze-podataka

Uvod u baze podataka

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.question-mark-1495858_640

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

PREUZMITE LEKCIJU:
PPT (računar) 1_Uvod u baze podataka
PDF (telefon, tablet…) 1_Uvod u baze podataka

Oblak oznaka