materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „ascii“

Kodiranje i značaj računara -lekcije I razed (25.9. i 28.9.)

Tokom ove nedelje radimo još dve lekcije. Nakon toga sledi TEST.

Informacije koje računar pamti i obrađuje (podaci i instrukcije) su interno u binarnom obliku tj. u obliku nizova nula i jedinica. Tako je najmanja jedinica informacije u računaru jedna nula ili jedna jedinica i naziva se bit. Fizički, bit se u računaru realizuje preko dva različita električna stanja pomoću
odgovarajućih hardverskih elemenata (diode, tranzistori, magnetska jezgra). Kažemo da su informacije u računaru binarno kodirane. (više…)

Oblak oznaka